Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ/ΟΑΕΔ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ/ΔΑΝΕΙΑ ΤΕΠΙΧ

Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν  σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την δημιουργία και ανάπτυξη του επενδυτικού σας εγχειρήματος. Η επιχείρησή μας, μέσα από  διεξοδική μελέτη των όρων και των προϋποθέσεων του κάθε προγράμματος, προτείνει το χρηματοδοτικό εργαλείο που ταιριάζει στο επιχειρηματικό προφίλ της κάθε επιχείρησης.

Τα στάδια που ακολουθούμε όσον αφορά τα επιδοτούμενα προγράμματα είναι τα εξής:

 • Μελέτη των όρων και των προϋποθέσεων του κάθε προγράμματος.
 • Ενημέρωση της επιχείρησης σας σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν και τη δυνατότητα ένταξης σε αυτά.
 • Επιλογή του προγράμματος που μας ενδιαφέρει μέσα από την ανάλυση των πλεονεκτημάτων, των δεσμεύσεων αλλά και των δυσκολιών που μπορεί να μας δημιουργήσει το έκαστε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
 • Αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης για τις πιθανότητες έγκρισης, ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα
 • Προετοιμασία και σύνταξη του επενδυτικού σας σχεδίου με ιδιαίτερη προσοχή στους όρους του προγράμματος
 • Κατάθεση της επενδυτικής σας πρότασης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που την ακολουθούν
 • Εμπρόθεσμη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων τόσο της κατάθεσης της πρότασης όσο και της υλοποίησης αυτής
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης του προγράμματος
 • Αξιολόγηση και συνεχή επίβλεψη του επενδυτικού προγράμματος καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης και εφαρμογής του

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει την ορθή διαχείριση των επενδυτικών σχεδίων τόσο για υφιστάμενες όσο και νέες επιχειρήσεις  που θέλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία χρηματοδότησης.

Μεθοδολογία

 • 1. Εντοπισμός - Καταγραφή

  Η PROΣPERTY εντοπίζει και καταγράφει τα δεδομένα και την οικονομική θέση της επιχείρησης.

 • 2. Ανάλυση

  Η PROΣPERTY αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

 • 3. Οργάνωση

  Μετά από την ανάλυση, και κατόπιν συζήτησης με την επιχείρηση σας, καθορίζεται το οργανωτικό πλάνο.

 • 4. Επίλυση

  Μετά τον καθορισμό του οργανωτικού πλάνου, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει για την επιχείρηση σας προβαίνουμε στην επίλυση τυχών ζητημάτων της επιχείρησης ή στην μεταβολή προβληματικών διαδικασιών.

 • 5. Αξιολογηση δεδομένων

  Εδώ πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μεταβολών και της αποτελεσματικότητας αυτών.