Μισθολογικές υπηρεσίες

Η εργατική νομοθεσία χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα με πλήθος διατάξεων που αφορούν το εργατικό και μισθοδοτικό πλαίσιο. Η εφαρμογή λοιπόν της εργασιακής νομοθεσίας αναδεικνύεται σε μία σύνθετη διαδικασία που η επιχείρηση PROΣPERTY αναλαμβάνει να την υλοποιήσει με τον πιο αποδοτικό τρόπο έχοντας ως γνώμονα την σωστή και έγκυρη ενημέρωση των εργασιακών θεμάτων.

Η PROΣPERTY διασφαλίζει έγκαιρα την έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού της επιχείρησης σας για τον αποδοτικότερο χειρισμό των εξόδων μισθοδοσίας.

Συμβουλευτική στην ανάπτυξη και αξιολόγηση Ανθρωπινού δυναμικού /προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Απογραφή και απόδοση αριθμού μητρώου εργοδότη από το ΕΦΚΑ.
 • Υπολογισμός και σύνταξη της μηνιαίας μισθοδοσίας του προσωπικού της επιχείρησης.
 • Έκδοση και αποστολή της αναλυτικής μισθολογικής κατάστασης.
 • Υποβολή της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης μισθοδοσίας (Α.Π.Δ.).
 • Εκτύπωση ή ηλεκτρονική αποστολή των αποδείξεων/εκκαθαριστικών πληρωμής των εργαζομένων με αναλυτικά στοιχεία των αποδοχών τους και τη λίστα του αποδεικτικού παραλαβής για την υπογραφή των εργαζομένων.
 • Λογιστικός χειρισμός του άρθρου μισθοδοσίας.
 • Υπηρεσίες που αφορούν το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (προσλήψεις αορίστου/ορισμένου χρόνου, απολύσεις/οικειοθελής αποχώρηση, συμβάσεις εργασίας, ετήσιος/αρχικός πίνακας προσωπικού, συμπληρωματικός ωραρίου/τροποποίηση αποδοχών, ειδικά έντυπα, βεβαιώσεις).
 • Ανάληψη της διαδικασίας για προσλήψεις προσωπικού μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ.
 • Υπολογισμός του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας για το υφιστάμενο προσωπικό ή για το νέο προσωπικό εφόσον παραστεί ανάγκη.
 • Εκπροσώπηση για λογαριασμό της επιχείρησης σας με τις δημόσιες υπηρεσίες που έχουν σχέση με εργασιακά θέματα (ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ).

Μεθοδολογία

 • 1. Εντοπισμός - Καταγραφή

  Η PROΣPERTY εντοπίζει και καταγράφει τα δεδομένα και την οικονομική θέση της επιχείρησης.

 • 2. Ανάλυση

  Η PROΣPERTY αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

 • 3. Οργάνωση

  Μετά από την ανάλυση, και κατόπιν συζήτησης με την επιχείρηση σας, καθορίζεται το οργανωτικό πλάνο.

 • 4. Επίλυση

  Μετά τον καθορισμό του οργανωτικού πλάνου, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει για την επιχείρηση σας προβαίνουμε στην επίλυση τυχών ζητημάτων της επιχείρησης ή στην μεταβολή προβληματικών διαδικασιών.

 • 5. Αξιολογηση δεδομένων

  Εδώ πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μεταβολών και της αποτελεσματικότητας αυτών.