Φοροτεχνικές και φορολογικές υπηρεσίες

Το φορολογικό πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας δεν χαρακτηρίζεται από απλότητα και σταθερότητα. Λειτουργεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο καθεστώς και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ερμηνείας. Μέσα από εξειδικευμένες πρακτικές εφαρμογής της, η επιχείρηση PROΣPERTY αποσκοπεί να προσφέρει τη ιδανικότερη επιλογή που να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρείας σας.

Αναλυτικότερα:

 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων – φορολογία κληρονομιών, δωρεών και ακίνητης περιουσίας.
 • Ενημέρωση σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας και της λειτουργίας του καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν ανάλογα με τη νομική μορφή της κάθε επιχείρησης.
 • Άμεση ενημέρωση των πελατών της επιχείρησης PROΣPERTY για τις φορολογικές αλλαγές που πραγματοποιούνται.
 • Καταχώριση παραστατικών έγκαιρα για την αποστολή ΦΠΑ – ενέργειες για την επιστροφή ΦΠΑ.
 • Ενημέρωση στις τεχνικές φορολογικών ελέγχων των επιχειρήσεων για την αρτιότερη διαχείριση τους.
 • Σύνταξη και δημοσιοποίηση (όπου είναι απαραίτητο) των οικονομικών καταστάσεων.
 • Ανάπτυξη φορολογικού σχεδιασμού σε σχέση με φορολογικές διευκολύνσεις που μπορεί να προκύπτουν από διάφορους επενδυτικούς ή αναπτυξιακούς νόμους.
 • Δημιουργία και αποστολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων αλλά και των φυσικών προσώπων.
 • Έλεγχος των φορολογικών δηλώσεων πριν την αποστολή τους για την εξαγωγή του αποτελέσματος τους.
 • Συμβουλευτική επιχειρήσεων και ιδιωτών σε φορολογικά θέματα για την πρόβλεψη πιθανών ζητημάτων που μπορούν να προκύψουν και τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν έγκαιρα και άμεσα.

Μεθοδολογία

 • 1. Εντοπισμός - Καταγραφή

  Η PROΣPERTY εντοπίζει και καταγράφει τα δεδομένα και την οικονομική θέση της επιχείρησης.

 • 2. Ανάλυση

  Η PROΣPERTY αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

 • 3. Οργάνωση

  Μετά από την ανάλυση, και κατόπιν συζήτησης με την επιχείρηση σας, καθορίζεται το οργανωτικό πλάνο.

 • 4. Επίλυση

  Μετά τον καθορισμό του οργανωτικού πλάνου, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει για την επιχείρηση σας προβαίνουμε στην επίλυση τυχών ζητημάτων της επιχείρησης ή στην μεταβολή προβληματικών διαδικασιών.

 • 5. Αξιολογηση δεδομένων

  Εδώ πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μεταβολών και της αποτελεσματικότητας αυτών.