Λογιστικές υπηρεσίες

Η επιχείρηση επιδιώκοντας την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της, αναπτύσσει λογιστικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στην σύγχρονη πολυπλοκότητα της νομοθεσίας.

Η επιχείρηση PROΣPERTY μέσω της εφαρμογής ενός πλάνου παρακολούθησης των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών της, συμβάλλει στην προσαρμογή της επιχείρησης σας στα δεδομένα της αγοράς έτσι ώστε σε κάθε χρονική στιγμή να μπορεί να αναγνωρίζει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να ανταποκρίνεται στον ανταγωνισμό.

Η ορθή λήψη αποφάσεων θα προέλθει μέσω σωστής απεικόνισης και καταγραφής των λογιστικών σας στοιχείων, που θα προκύψει από την συστηματική οργάνωση της διαδικασίας λογιστικής καταγραφής των δεδομένων της επιχείρησης σας.

Πιο αναλυτικά σας προσφέρουμε:

 •  Λογιστικές υπηρεσίες τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
 • Ίδρυση επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων, αλλοδαπών και θυγατρικών εταιρειών.
 • Έναρξη, σύσταση, μεταβολή, συγχώνευση, εκκαθάριση και διακοπή εταιριών.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου επιχειρήσεων και υπηρεσίες ανάληψης διεύθυνσης λογιστηρίου.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, προσάρτημα κ.α.)
 • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ.
 • Εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης
 • Ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών (MIS Reporting).
 • Λογιστική παρακολούθηση σε ειδικές μορφές νομικών προσώπων (ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΝΣΠΕ, ΜΚΟ, Σύλλογοι)

Μεθοδολογία

 • 1. Εντοπισμός - Καταγραφή

  Η PROΣPERTY εντοπίζει και καταγράφει τα δεδομένα και την οικονομική θέση της επιχείρησης.

 • 2. Ανάλυση

  Η PROΣPERTY αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

 • 3. Οργάνωση

  Μετά από την ανάλυση, και κατόπιν συζήτησης με την επιχείρηση σας, καθορίζεται το οργανωτικό πλάνο.

 • 4. Επίλυση

  Μετά τον καθορισμό του οργανωτικού πλάνου, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει για την επιχείρηση σας προβαίνουμε στην επίλυση τυχών ζητημάτων της επιχείρησης ή στην μεταβολή προβληματικών διαδικασιών.

 • 5. Αξιολογηση δεδομένων

  Εδώ πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μεταβολών και της αποτελεσματικότητας αυτών.